Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Kutseeksami korraldus ja hindamise põhimõtted

Ehitustööliste kutseeksami korraldus ja hindamise põhimõtted

1. Kutseeksamile lubatakse eelnevalt registreerunud isikud vastavalt KOO otsusele.

2. Eksamiruumi sisenemisel esitab eksamineeritav eksamikomisjonile isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID kaart)

3. Kutseeksam koosneb kahest osast:
Kirjalik osa, mille moodustavad üks arvutusülesanne ja 10-st küsimusest koosnev test.
Suuline osa, mille moodustavad üks tehnoloogilist protsessi käsitlev ja üks antud kutsevaldkonnaga seonduv kirjeldav või võrdlusküsimus.

4. Eksamineeritaval on aega suulise vastuse ettevalmistamiseks 30 min. Eksami korraldusest ja eelnevate vastajate arvust lähtuvalt võib ettevalmistuse aeg kujuneda pikemaks. Kirjaliku osa sooritamiseks on aega 45 minutit.

5. Pärast kirjalikku eksamit koostatakse suulise eksami ajagraafik. Suuliseks vastamiseks on aega üldjuhul 10 minutit.

6. Õigete vastuste korral on võimalik saada punkte alljärgnevalt: 

    · Tehnoloogiaküsimus 40 punkti 
    Küsimus koosneb viiest alaküsimusest, millest iga õige vastus annab 8 punkti. 

    · Kutsealaga seonduv küsimus 20 punkti 
    Küsimus koosneb kahest või neljast alaküsimusest, millest iga õige vastus annab vastavalt 10 või 5 punkti. 

    · Arvutusülesanne 20 punkti 
    Ülesande lahendus koosneb vaheetappidest, millest iga õige vastus koos lahenduskäigu ära näitamisega annab vastavalt raskusastmele 1-6 punkti. 

    · Test (10 küsimust) 20 punkti 
    Iga õigesti vastatud küsimus annab 2 punkti. Kui küsimusel on 2 õiget vastust, siis annab kumbki õige vastus 1 punkti. 

    Kokku 100 punkti

7. Eksam loetakse sooritatuks kui vastaja kogub vähemalt 70 punkti.

8. Eksamiprotokollid esitatakse KOO le. Eksamikeskus säilitab eksamitöid 1 kuu jooksul pärast eksami toimumist.

9. Eksamineeritavatel on eksamiruumis keelatud: 
    a) kõrvalise abi kasutamine va. kalkulaator 
    b) eksamiga seonduvate materjalide eksamiruumist väljaviimine 
    c) omavaheline suhtlemine 
    d) mobiiltelefonide kasutamine 
    e) teisi eksamineeritavaid või komisjoni liikmeid häiriv käitumine

10. Eksamikomisjonil on õigus eksamikorra rikkuja eksamilt eemaldada.

11. Otsus kutseomistamise kohta tehakse teatavaks kuue tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist.

12. Eksamikomisjoni otsuse võib ühe nädala jooksul otsuse teatavakstegemisest vaidlustada KOO juurde moodustatud kutsekomisjonis.