Eesti Ehitusettevõtjate Liit

KOM Avaldus

TAOTLEJA
( täidab taotleja)
1. Ees- ja perekonnanimi (Olen nõus oma ees-ja perekonnanime avalikustamisega kutseregistris) *
2. Isikukood (Olen nõus oma isikukoodi avalikustamisega kutseregistris) *
3. Postiaadress *
4. Kontakttelefon, faks *
5. E-posti aadress *
6. Olemasolev(ad) kvalifikatsioon(id) *
7. Ametikoht/eriala *
8. Tööandja/õppeasutuse nimi, aadress, kontaktisiku nimi ja telefon *
9. Kellele esitada kutsekvalifikatsiooni omistamise tasu arve
Ettevõtte/ isiku nimi *
Aadress *
Faks *
10. TAOTLETAVA KUTSEKVALIFIKATSIOONI NIMETUS JA TASE *
11. AVALDUSELE LISATUD DOKUMENDID
11.1. isikut tõendava dokumendi koopia
11.2. haridust tõendava dokumendi koopia/d
11.3. varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia/d
11.4. kutsealast täiendkoolitust tõendava dokumendi koopia/d
11.5. vormikohane töökogemuse kirjeldus (lisa 1) ja/või muu tõendusmaterjal praktilise töökogemuse kohta
11.6. tööandja soovitus või iseloomustus
11.7. maksekorraldus kutseomistamisega seotud kulude tasumise kohta
12. TAOTLEJALE SOBIV TEATISE SAAMISE VIIS *
13. KUTSEKVALIFIKATSIOONI TAOTLEJAallkiri ............................. kuupäev .............................