Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Arhiiv

24.11.09 ”Töölepingu seadus” ja 05.11.09 ”Ehitusõigus"

EEEL-il on taas hea meel kutsuda oma liikmed seadusandlust puudutavale koolitusetele. Koolitusel osalemine on soodne, kuna koolitusprojekti finantseerib 50% ulatuses Euroopa Sotsiaalfond. Seekord on teemadeks: 05.11.09 ”Ehitusõigus” ning 24.11.09 ”Töölepingu seadus”

Ehitusõigus

05.11.2009 kell 10.00 – 17.15 koolituskeskuses Punanepuu, Pikk 36, Tallinn

 

1.maist 2009 jõustunud Ehitusseaduse muudatused

Ehitusprojekti muutmine ja mõjud ehitamisele

Ehitanmisele kehtivad uued nõuded, kuidas fikseerida ehitusprojektis

Uued nõuded ehitajale, projekteerijale ja teistele valdkonnas tegutsevatele ettevõtjatele

Omanikujärelevalve uus kord

Ehituslubade väljastamine ja nn muutmine

Ehituslubade kehtetuks tunnistamine

Kasutuslubade väljastamine. Kas on võimalik saad kasutusluba nn muudetud ehitusüprojekti korral?

Ehitustööde dokumenteerimine

Ehitustoodete uued nõuded.

 

Koolitusest osavõtu tasu osalejale on 398.25 (hind sisaldab käibemaksu).

 

Töölepingu seadus

24.11.2009 kell 10.00 – 17.15 koolituskeskuses Punanepuu, Pikk 36, Tallinn

 

      I Töösuhete regulatsioon

-         Õigusaktid, mis reguleerivad töösuhteid;

-         Uued põhimõtted töölepingu seaduses (mõistlikkus, heausksus, selgus, arusaadavus, tava):

-         Enne 1. juulit sõlmitud töölepingud – kas ja milliseid muudatusi on vaja teha?

-         Isikukaart, tööraamat ja töösisekorraeeskiri – mida nendega ette võtta?

-         Tööleping ja töölepingu kirjalik dokument – mis need on?

-         Töölepingu tingimused;

 

      II Töölepingutingimuste täitmine töötamise ajal

-         Tähtajaline tööleping, selle sõlmimise ja ülesütlemise alused;

-         Katseaeg;

-         Renditöö – kes võib vahendada ja millistel tingimustel;

-         Poolte õigused ja kohustused;

-         Töölähetus;

-         Töötasu, selle koostisosad, töötasu vähendamise võimalused ja tingimused;

-         Millal makstakse hüvituseks keskmist töötasu ja millal töötasu?

-         Mis on muutunud tööajas ja selle arvestuses?

-         Öötöö, riigipühal tehtud töö ning ületunnitöö ning nende hüvitamine;

-          

      III Puhkused ja töölepingu lõppemine

-         Puhkused – põhipuhkus, rasedus- ja sünnituspuhkus, õppepuhkus, tasustamata puhkus e palgata puhkus;

-         Üleminek tööaasta arvestuselt kalendriaasta arvestusele;

-         Puhkuste ajakava;

-         Puhkusetasu, selle arvutamine ja maksmise aeg;

-         Töölepingu lõppemise alused;

-         Töölepingu korraline ja erakorraline ülesütlemine: töötaja poolt ja tööandja poolt.

-         Millal ja kelle töölepingut ei ole tööandjal õigus üles öelda e ülesütlemise piirangud;

-         Kuidas ülesütlemist vormistada?

-         Üleütlemise tähtajad ja hüvitused;

-         Ülesütlemise vaidlustamine;

 

Koolitusest osavõtu tasu osalejale on 398.25 (hind sisaldab käibemaksu).