Eesti Ehitusettevõtjate Liit

EEEL Kutsekomisjoni tegevusstatuut

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Eesti Ehitusettevõtjate Liidu (edaspidi EEEL) kutsekomisjon on EEEL-i juurde moodustatud ehituse valdkonna tööliste kutsekvalifikatsioonide tõendamist ja omistamist (edaspidi kutseomistamist) korraldav organ.

1.2 Kutseomistamine on tasuline. Kutseomistamise protseduuri hinnad, finantsaruandluse korra ning kutsekomisjoni ja eksamikomisjoni liikmete tasustamise alused ning korra töötab välja kutsekomisjon ja kinnitab ehituse, kinnisvara ja geomaatika kutsenõukogu.

1.3 Kutsekomisjon juhindub oma töös käesolevast tegevusstatuudist, ehituse valdkonna kutsekvalifikatsioonide tõendamise ja omistamise korrast, Kutseseadusest, VV määrusest "Kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja omistamise kord", standardist EVS-EN 45013 "Üldkriteeriumid personali sertifitseerimisega tegelevatele sertifitseerimisorganitele" ja kutsestandarditest.


2. KUTSEKOMISJONI PÄDEVUS ÕIGUSED JA VASTUTUS

2.1 Kutsekomisjoni pädevusse kuulub ehituse valdkonna tööliste kutseomistamise korraldamine.

2.2 Kutsekomisjoni tegevuse eesmärgiks on arendada ja hinnata ehitustööliste kutseoskusi. Oma eesmärgi saavutamiseks on kutsekomisjonil õigus: 

    a) korraldada ehitustööliste kutseomistamiseks vajalike nõuete ja protseduuride väljatöötamist ning nende regulaarset kaasajastamist; 

    b) korraldada kutseeksameid vastavalt kutsenõukogu poolt kinnitatud ehitustööliste kutsekvalifikatsiooni omistamise korrale; 

    c) moodustada kutseeksamite läbiviimiseks eksamikomisjone; 

    d) korraldada kutseõppeasutuste õppekavade tunnustamist ja asutuste ning ettevõtete tunnustamist kutseeksamite läbiviimise kohana; 

    e) teha ettepanekud kutsekvalifikatsiooni omistavale organile lepingute sõlmimiseks tunnustatud asutuste ning ettevõtetega ja eksamikomisjonide liikmetega; 

    f) teostada eksamitulemuste apellatsioonide lahendamist; 

    g) välja töötada ja esitada kutsekvalifikatsiooni omistavale organile kinnitamiseks kutsetunnistuse väljaandmisega seotud eelarve ning kutsekomisjoni ja eksamikomisjoni liikmete tasustamise alused;

2.3 Kutsekomisjon vastutab ehitustööliste kutseomistamise vastavuse eest kehtivate seadusandlike aktide ja kutsestandarditega.


3. KUTSEKOMISJONI MOODUSTAMINE, KOOSSEIS

3.1 Kutsekomisjoni moodustab EEEL, kui ehitustöölistele kutsekvalifikatsioone omistav organ.

3.2 Kutsekomisjon moodustatakse kutseomistamise protsessist huvitatud organisatsioonide, tööandjate, töövõtjate, kutse- ja erialaliitude ning koolitajate esindajatest.

3.3 Kutsekomisjon moodustatakse maksimaalselt kümneliikmelisena.

3.4 Kutsekomisjoni liikmed määratakse kuni kaheks aastaks.

3.5 EEEL võib teha ettepaneku kutsekomisjoni liikme tagasikutsumiseks selle liikme määranud organisatsioonile, kui kutsekomisjonil on põhjendatud pretensioone liikme tegevuse või tegevusetuse kohta.


4. KUTSEKOMISJONI TÖÖKORD 

4.1 Kutsekomisjoni töövorm on koosolek.

4.2 Kutsekomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja esimehe asetäitja

4.3 Kutsekomisjon tuleb kokku esimehe või tema äraolekul esimehe asetäitja kutsel vastavalt vajadusele, kusjuures koosolekukutsed tuleb edastada komisjoni liikmetele üldjuhul hiljemalt seitse (7) päeva enne koosolekut.

4.4 Kutsekomisjon on otsustusvõimeline, kui on kohal vähemalt pool selle liikmetest.

4.5 Kutseeksamitega seotud ja muud küsimused otsustatakse lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab kutsekomisjoni esimehe, tema puudumisel esimehe asetäitja seisukoht.

4.6 Kutsekomisjoni liikmel on õigus päevakorraliste küsimuste osas volitada oma esindajat enda eest hääletama, teavitades sellest kutsekomisjoni esimeest enne koosolekut.

4.7 Kutsekomisjoni koosolekud protokollitakse.

4.8 Allkirjaõigus kutsekomisjoni nimel on selle esimehel või tema puudumisel esimehe asetäitjal.