Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Astu liikmeks

AVALDUS

Liikmeks astuda soovijal tuleb täita avaldus

EEEL SISSEASTUMIS- JA LIIKMEMAKSUDE REGLEMENT
 

1. Sisseastumismaks on 200.- €.

Koolidel ja ettevõtetel, kelle käive on 0,5 milj € ja alla selle, on sisseastumismaks 100.- €.

Liikmeks arvatakse liikmeks vastuvõtmise kohta jõustunud juhatuse otsuse kuupäevast. Juhatuse otsus jõustub sisseastumismaksu tasumise kuupäevast.

2. EEEL liikmed tasuvad arvestusaasta eest liikmemaksu arvestusaastale eelneva kalendriaasta (majandusaasta) majandustulemuste alusel järgmiselt:

1) Koolidel ja Ettevõtetel, kelle käive on alla 1,0 milj € on liikmemaks: 300.- € aastas.

2) Ettevõtetel, kelle käive on vahemikus 1,0-5,0 milj € on liikmemaks eurodes aastas: käive x 0,03%

3) Ettevõtetel, kelle käive on vahemikus 5,0-25,0 milj € on liikmemaks eurodes aastas: 1500+ (käive-5,0 milj)x0,01 %

4) Ettevõtetel, kelle käive on vahemikus 25,0-50,0 milj € on liikmemaks eurodes aastas: 3500+ (käive-25,0 milj) x 0,006 %

5) Ettevõtetel, kelle käive on üle 50.- milj € - on liikmemaks 5000.- € aastas).

Kollektiivliikme liikmemaksu arvestuse alused on samad, kuid arvestatakse kõigi liikmete summeeritud näitajaid. Kollektiivliikme liikmemaksu ülemmäär on 6500 € aastas.

Alaliitude liikmemaksu suurus määratakse juhatuse poolt koostöökokkuleppe alusel.

3. Liikmemaksu arvestuse aluseks võetakse ettevõtte eelmise majandusaasta käive.

4. Liikmemaksu tasutakse reeglina 1 kord poolaastas. Liikmemaksu tasumise tähtaeg on poolaasta kahe esimese kuu jooksul. Esimese poolaasta eest esitatakse liikmemaksu arve viimase auditeeritud majandusaasta aruandes esitatud käibe andmete alusel või ettevõtte poolt perioodi alguses esitatud liikme ankeedis deklareeritud viimase majandusaasta käibe andmete alusel. Teise poolaasta eest esitatakse liikmemaksu arve vastavalt eelmise majandusaasta auditeeritud majandusaasta aruandes esitatud käibe andmetele. Kui esimesel poolaastal liikmemaksu aluseks esitatud käibeandmed erinevad ettevõtte eelmise majandusaasta auditeeritud majandusaasta aruandes esitatud käibe andmetest, siis korrigeeritakse esimese poolaasta eest tasutud liikmemaks vastavalt ettevõtte eelmise majandusaasta tegelikule käibele ja saadud erinevused tasaarveldatakse teise poolaasta eest esitatava liikmemaksu arvega.

5. Kui EEEL liige ei ole tasunud liikmemaksu arvestusperioodi kolme esimese kuu jooksul ilma mõjuva põhjuseta, lõpetatakse võlgnikele teenuste osutamine, info edastamine, soodustuste andmine.

6. Kahel järgneval arvestusperioodil liikmemaksu mittetasunud liikmed arvatakse EEEL liikmest välja. Liikmemaksu võlgnevus nõutakse sisse seaduses ettenähtud korras.

7. Arvestusperioodi jooksul väljaastumise korral tasutud liikmemaksu ei tagastata.

8. Need EEEL liikmed, kes käesoleva reglemendi p. 6 alusel on EEEL-ist välja arvatud ja tahavad uuesti astuda Liidu liikmeks, tasuvad võlgnevuse ja uuesti sisseastumismaksu.
EESTI EHITUSETTEVÕTJATE LIIDU LIIKMETE ÕIGUSED

1. Osaleda otsustava hääleõigusega Liidu üldkoosolekul;
2. Valida ja olla valitud Liidu juht- ja kontrollorganitesse;
3. Osaleda Liidu poolt korraldavatel üritustel ning kasutada tema teenuseid;
4. Kasutada Liidu sümboolikat vastavalt kehtestatud reglemendile;
5. Osaleda põhikirjas etteantud korras Liidu töös ja selle juhtimises ning vabalt tutvuda Liidu dokumentatsiooniga;
6. Ühineda alaliiduks või regionaalseks liiduks.EESTI EHITUSETTEVÕTJATE LIIDU LIIKMETE KOHUSTUSED

1. Järgida Liidu tegevuses osalemisel põhikirja ja Liidu juhtorganite otsuseid;
2. Tasuda üldkoosoleku poolt reglementeeritud suuruses ja tähtajaks liikmemaksu;
3. Esitada kaks korda aastas Liidu liikmete ankeedi juhatuse poolt heakskiidetud vormis ja tähtajaks ning anda enda kohta tõest informatsiooni;
4. Teatada Liidu juhatusele Liidu liikmete arvestuse pidamiseks oma asukoha ja aadressi, äriühingute nime ja muudest muudatustest kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul pärast nende muutumist;
5. Tasuda Liidu liikmemaksu jooksva arvestusperioodi eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb arvestusperioodi kestel;
6. Hoiduda igasugusest tegevusest, mis kahjustab Liidu mainet;
7. Osutada kaasabi Liidu eesmärkide saavutamisel.