Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Arhiiv

Ehitusala kutseõpetajate koolitus Taanis

Projekt number 2011-1-EE1-LEO03-02412 Ehitusala kutseõpetajate koolitus Taanis.

Tegemist on Eesti Ehitusettevõtjate Liidu ning Addenda OÜ poolt läbiviidud projektiga, mis toimus tänu varasemale väga positiivsele tagasisidele kolmandat korda. Kutseõpetajate koolitus kestis ajavahemikul 15.-21. aprill 2012 ning õppereisil osales 10 ehitusala kutseõpetajat kümnest erinevast kutsekoolist.

Koolituse eesmärgid:
•   Kutseõpetajate teadlikkuse tõstmine läbi Taani kogemuse;
•   Ehitusettevõtjate vajadusest tulenevate valdkondade tundmaõppimine kutseõpetajatele;
• Kutseõppeasutuste omavahelise dialoogi parandamine ja ühtsete arusaamade kujundamine ehitusala kutseõppe valdkonnas Eestis (ehitusala kutseõppe kaasajastamise ja kvaliteedi tõstmise eesmärgil);
• Ettevõtjate ja ehituse kutseõpetajate omavahelise dialoogi soodustamine kutsestandardite väljatöötamise eesmärgil (jätkusuutliku- ja energiasäästliku ehituse valdkonnas).

Projekti raames külastati Taani haridusministeeriumi, kohtuti Taani kutsehariduskeskuse projektijuhi Henrik Helgega, külastati ettevõtet Ramboll,  külastati kolme Taani ehitusala kutsekooli – EUC Nordvestjaelland´i, Copenhagen Technical College´it ning Roskilde Technical School´i, kohtuti Taani Tehnoloogiainstituudi esindajatega ning külastati Kopenhageni Ooperi teatrit, Rosendborgi paleed, Orestadi uuselamurajooni ja teisi kõrge arhitektuurilise väärtusega hooneid.

Taani Haridusministeeriumis tehti ülevaade Taani haridussüsteemist üldiselt ning pikemalt räägiti Taani duaalsest kutseharidussüsteemist.

Taani Kutsehariduskeskuse projektijuht tegi ettekande teemal „Roheline ja jätkusuutlik ehitus Taani hariduses“, mis rääkis projektist, kuidas jätkusuutlikku haridust integreeritakse ehitusala õppekavadesse. Kuna Taanis on väga kõrged energiasäästu nõuded, siis koolitab Taani kutsehariduskeskus järjepidevalt ehitusala kutseõpetajatele uusi jätkusuutliku ehituse meetodeid ja tehnoloogiaid.

Holbaeki linnas külastati EUC Nordvestsjaellandi kutsekooli. Õpetajaid võõrustasid kooli direktor, personalijuht ning kolm kutseõpetajat. Kooli direktor tegi ettekande Taani kutseharidussüsteemi rahastamisest ja EUCNVS kooli rahastamisvõimalustest ning õpetajad rääkisid EUCNVS õpetajate tööst. Tehti ringkäik kooli territooriumil ning külastati järgmisi praktikabaase: betoneerimine, müüriladumine, tänava sillutiste paigaldamine ja asfalteerimine, tornkraana juhi koolitus (sh konteinerite, paatide, rongivagunite ümbertõstmine), torude paigaldamine, ventilatsioonitorude paigaldamine ja tiheduse mõõtmine, akende restaureerimine ja aknaklaaside paigaldamine, plekitööde praktikabaas. Peale ekskursiooni praktikabaasidesse toimus diskussioon Eesti ja Taani kutsehariduse teemadel. Õpetajad diskuteerisid õpetaja ametikohal esinevate probleemide üle.

Külastati Copenhagen Technical School´i, kus tehti ettekande KTS´i haridussüsteemist ning tutvustati nende koolis pakutavaid erialasid ning õppimisvõimalusi. Kooli kutseõpetaja tegi ettekande KTS-i õpilaste värbamisest, kuna ka Taanis on probleem selles, et kutseharidus on noorte seas vähem populaarne, kui keskharidus ja/või ülikooli haridus. Näidati kaht kooli tutvustavad videot, mis olid noortepärased, humoorikad ning kaasahaaravad. Võõrustajad tegid ringkäigu koolis ning tutvustasid järgmisi praktikabaase: tellingute ülespanijad, betoonivalamine, seinaladumine, plaatimine, akende paigaldamine ning klaasi lõikamine, torude paigaldamine, ühendamine ja tiheduse mõõtmine, maalrite praktikabaas (joonestamine; seinte, akende ning uste värvimine) ning joonestamisprogrammide tutvustus. Näidati ka õppeklasse, õpetajate puhkeruumi ja sööklat, kusjuures õpetajate söökla oli õpilaste sööklast eraldi. Pärast ringkäigu tekkis diskussioon energiasäästliku ehituse õpetamisest. Arutleti Eesti ja Taani kutsehariduse üle ning kooli direktor oli väga huvitatud koostööst Eesti koolidega ja avaldas soovi külastada meie kutsekoole. Õpetajad vahetasid visiitkaarte ning loodetakse edasisele heale koostööle.

Kohtuti Roskile Technical School direktoriga, kes tutvustas kooli ning Roskilde Tehnikakooli haridussüsteemi. Eelnevatest koolidest erines see eelkõige selle poolest, et koolis oli suurim puithoonete ehitamise ning tislerite praktikabaas, mida olime näinud. Roskilde kutsekoolis õpetati puitmajade projekteerimist, puitkonstruktsioonide valmistamist, katuse paigaldamist, puitakende renoveerimist ja uute akende paigaldamist, hoonete soojustamist, lõpp-viimistlemist ning kõike, mida puitmajade ehitamisest on vaja teada. Teistest koolidest erines Roskilde kool veel selle poolest, et maalrite eriala õpetati seal ainult basic-tasndil, edasist haridust pidid õpilased omandama KTS-is.  
Roskilde kooli direktor rääkis pikemalt sellest, missugustest vahenditest hangib kool vajaminevad ehitusmaterjalid ning kuidas toimub õpilaste poolt valmis ehitatud valmistoodete (lastemajad, uksed, mööbel) müümine ja turustamine. Joonestus- ja projekteerimisõpetaja tutvustas meile oma klassi ning rääkis põgusalt kasutatavast joonestusprogrammist. Huvitav oli asjaolu, et Roskilde tehnikakoolis õpetati antud ainet inglise keeles, ülejäänud õpe toimus aga taani keeles.

Koolitusreisi käigus külastati ettevõtet Ramboll, kes vastutab nii infrastruktuuri kui keskkonnatehnika eest ning kelle insenerid on projekteerinud mitmeid uuselamurajoone, kõrghooneid, infrastruktuuri jm Taanis. Kohtusime Rambolli vanema peainseneri ning projektijuhiga, kes tutvustas põgusalt Orestadi uuselamurajooni infrastruktuuri ning linnaplaneerimist ja rääkis väga põhjalikult hotelli Bella Sky projekteerimisest ning rajamisest. Bella Sky koosneb kahest teineteisest eemalduvast kõrghoonest ning insener rääkis hoone vertikaal- ja horisontaalkonstruktsioonide paigaldamisest, mis pakkus eriti huvi ehitusfüüsika ning projekteerimise õpetajatele. Peale ettekannet andis projektijuht presentatsiooni ka õpetajatele, kes saavad seda kasutada õppetöös. Peale Rambolli külastamist käidi tehissaarele rajatavale Orestadi uuselamurajooni ekskursioonil, mida viis läbi giid, kes on ise töötanud uuselamurajooni projekteerijana ning kes tegi põhjaliku ülevaate energiasäästlikest majadest ning nendega seotud suurimatest probleemidest. Külastati mitmeid auhindu võitnud energiasäästlikku hoonet 8 Tallet, keskkooli, IT ülikooli ning õpilaselamut, giid rääkis hoonete konstruktsioonist ning kastutatud energiasäästlikest vahenditest ja tehnoloogiast.

Külastasime Taani Tehnoloogia Instituuti (DTI), kus tehti ettekanne puitkonstruktsioonide energialahenduste teemal ning betoonpõrandatel, seintel ja lagedel kasutatava aine PCM-i segamisest betooniga ning sellest, kuidas PCM-i struktuur peaks aitama kaasa hoonete energiakulude vähenemisele. DTI prioriteet on hetkel ühepere elamute energiasäästlikuks muutmine. Peale ettekannet tutvustati DTI kompleksi, külastati Flex House´i ning Passivmaja. Passivmajas katsetati ja testiti erinevate materjalide efektiivsust. Flex House´i eripära oli see, et kõik maja aknad, soojaisolatsioonid, põrandad jm olid vahetatavad. Iga 3-4 kuu tagant vahetusid majas elanikud, et saada teada noorte perede, teismeliste lastega perede, vanurite jt reaalne energiakulu.

Kutseõpetajate tagasiside õppereisi kohta oli väga positiivne ning kutseõpetajad leidsid, et reisilt saadud kogemustest ja teadmistest on kasu nii õppekavade koostamisel kui ka õppetöös.

Projekti finantseeris kutsehariduse programm Leonardo da Vinci.

Pildid / - Elukestva oppe programm